جزوه درس سیگنال و سیستم دکتر شکفته

جزوه کامل درس سیگنال و سیستم دکتر شکفته در دانشگاه شهید بهشتی

به صورت اسکن شده با کیفیت عالی.این جزوه برای داوطلبان کنکور ارشد و دانشجویان مناسب است.جزوه سیگنال در ۵ فصل و در ۱۲۳ صفحه کاملا خوانا و رنگی شامل مباحث زیر در سایت دلبوک قرار گرفت

فصل اول :سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال سینوسی گسسته

معرفی سیگنال های پایه

سیگنال ضربه ای واحد

سیگنال پله واحد کاربرد

سیگنال های پایه سیگنالها

سیستمها زوج و فرد بودن سیگنال ها

سیگنالها و سیستمها

خطی بودن سیستم ها

نمایش سیستم

جمع آثار

نمایش سری

نمایش فیدبک

نمایش موازی

فصل دوم: تحلیل سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

تحلیل سیستم های گسسته

روش های حل کانولوشن روش محاسباتی خواص کانولوشن خواص کانولوشن خط

فرمول های کاربردی در محاسبه کانولوشن

معرفی خانواده سیگنال های ویژه

تعریف عملیاتی سیستم

سیستم مشتق گیر مرتبه اول

سیستم مشتق گیری مرتبه دوم

سیستم مشتق گیری متر به گام

سیستم انتگرال گیری مرتبه دوم

بررسی خواص سیستم های علمی با استفاده از پاسخ ضربه

پاسخ پله

فصل سوم: سری فوریه

تبدیل فوریه پاسخ ضربه

سیگنال سینک

خواص سری فوریه

مشتق

انتگرال

سری فوریه سیگنال پیوسته

بررسی همگرایی سری فوریه

بررسی نقاط ناپیوسته

پدیده گیبس

شرایط دیریکله

سری فوریه سیگنال های گسسته متفاوت

سری فوریه سیگنال های گسسته متناوب

خواص سری فوریه گسسته

تحلیل سیستم LTI گسسته به وسیله ضرایب سری فوریه گسسته

فصل چهارم: تبدیل فوریه

خاصیت همرادی

تبدیل فوریه سیگنال متناوب

همگرایی تبدیل فوریه

شرایط دیریکله

گراف جدید خواص تبدیل فوریه

انتگرال گیری فرا گراف جدید مقیاس طی زمان و فرکانس  جدید

مشتق در فرکانس

انتگرال در فرکانس

پروگراف جدید شیفت در فرکانس

ضرب در زمان

کارنولوشن  در زمان

فرکانس گزین

فیلتر پایین گذر

فیلتر بالاگذر

فیلتر میان گذر

در میان نگذر

فصل پنجم تبدیل فوریه سیگنال های گسسته

تبدیل فوریه سیگنال گسسته

مسئله همگرایی

شرایط همگرایی تبدیل فوریه

تبدیل فوریه سیگنال گسسته متناوب

خواص تبدیل فوریه گسسته

مشتق گیری در فرکانس

تبدیل لاپلاس دو طرفه

همگرایی تبدیل لاپلاس

شرایط همگرایی

خواص ROS

عکس تبدیل لاپلاس

خواص تبدیل لاپلاس

تغییر مقیاس زمانی

مشتق گیری در زمان

مشتق گیری در حوزه

انتگرال در زمان

خاصیت قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی