دانلود جزوه خواص فیزیکی ۱ دکتر کوکبی

جزوه خواص فیزیکی ۱
 دکتر کوکبی دانشگاه شریف

جزوه خواص فیزیکی ۱ در ۷۵ صفحه به صورت دستنویس می باشد که مربوط به دکتر کوکبی از دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

جزوه خواص فیزیکی ۱ مهندسی مواد با تعریفی از ماده آغاز می شود.انواع مواد و طبقه بندی آنها در توضیح آنها مورد بررسی قرار می گیرند، علت تفاوت خواص مواد و چندین و چند مبحث که این جزوه بر طبق سیلابس تدریسی در دانشگاه ها تالیف شده است و مهمترین عناوینی که در یادگیری درس خواص فیزیکی ۱ مورد نیاز دانشجویان مهندسی مواد است در این جزوه توضیح داده شده است. این جزوه بالغ بر ۲۱ جلسه تدریس شده نوشته شده و هر جلسه به صورت جداگانه و مشروح توضیح داده شده است.فهرست برخی از مباحثی که در این جزوه مورد بحث قرار گرفته است آورده شده است.

فهرست برخی مطالب مندرج :

 • مواد و تقسیم بندی
 • خواص مواد
 • همبستگی
 • انرژی فلزات
 • آنتالپی و آنتروپی
 • انجماد یا تبلور مذاب
 • تئوری های تشکیل جوانه
 • انجماد یک فلز مذاب در قالب
 • تاثیر حرارت دادن بر ساختمان میکروسکوپی
 • دیگرام حالت تعادلی
 • سیستم های دوتایی حالت تعادل
 • انواع تحولات
 • ترکیبات بین فلزی
 • آلوتروپی در سیستم های دوتایی حالت تعادل