دانلود هوش مصنوعی رهیافتی نوین

دانلود خلاصه هوش مصنوعی رهیافتی نوین  

نوشته: استوارت راسل و پیتر نورویک در ۲۷۶ صفحه مورد استفاده کارشناسی ارشد رشته های کامپیوتر و همچنینن دانشجویان رشته کارشناسی کامپیوتر

در این جزوه هوش مصنوعی خواهید خواند:

 • مقدمه ای برهوش مصنوعی
 • تاریخچه هوش مصنوعی
 • عامل های هوشمند
 • حل مسئله با جستجو
 • فراتراز جست وجوی کلاسیک
 • جست وجوی خصمانه
 • مسئله های ارضای محدودیت
 • عامل های منطقی
 • منطق مرتبه اول
 • استنتاج درمنطق مرتبه اول
 • برنامه ریزی کلاسیک
 • برنامه ریزی وعمل دردنیای واقعی
 • نمایش دانش