دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری یغمایی

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری یغمایی

کتاب شبکه های کامپیوتری تالیف دکتر محمد حسین یغمایی دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد مناسب برای دانشجویان و داوطلبان کنکور مهندسی کامپیوتر می باشد که این جزوه شبکه های کامپیوتر در ۸ فصل و شامل ۳۰۹ صفحه می باشد.

در این کتاب شبکه خواهید خواند:

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری یغمایی

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری یغمایی

مفاهیم پایه شبکه های انتقال داده و شبکه های کامپیوتری
مقدمهای بر شبکه های انتقال داده
اجزای اصلی شبکه های انتقال داده
مراجع استانداردگذاری شبکه های کامپیوتری
اتحادیه جهانی مخابرات -ITU3
سازمان جهانی استاندارد -ISO6
انجمن مهندسان برق و الکترونیک – IEEE1
شبکه های کامپیوتری
اهداف و مزایای شبکه های کامپیوتری
انواع شبکه های کامپیوتری
ساختار شبکه های کامپیوتری
ساختار لایه ای و معماری شبکه
مدل مرجع OSI
عملکرد شبکه های محلی بیسیم
ساختار شبکه های محلی بیسیم
فنآوری های شبکه های محلی بیسیم
امواج مادون قرمز
انواع شبکه های بیسیم
ویژگی های شبکه های اقتضائی بیسیم
شبکه های حسگر بیسیم
کاربردهای شبکه های حسگر
اتصال شبکه های مختلف با کمک مسیریاب به یکدیگر
الگوریتمهای مسیریابی
الگوریتمهای پویا و……….

در دنیای امروز، کامپیوترها دربسیاری از جنبه های زندگی انسانها کاربرد پیدا کرده است. درمراکز تفریح از بازیهـای کامپیوتری که بسیار مورد علاقه جوانان است، استفاده مـی شـود. در ادارات بـرای انجـام امورتایـپ و نامـه نگـاری، بایگـانی پرونده ها و اطلاعات و ارائۀ سرویس اطـلاع رسـانی بـه مراجعـه کننـدگان از سیـستم هـای کـامپیوتری اسـتفاده مـیگـردد.
درآژانس های مسافرتی برای رزرو و فروش بلـیط پروازهـای داخلـی و خـارجی و همچنـین فـروش بلـیط قطـار واتوبـوس از کامپیوترها استفاده می شود. دربیمارستانها برای بایگانی و ضبط اطلاعات بیماران به طور وسیعی از سیستم های کـامپیوتری استفاده میگردد. همچنین بسیاری از سیستمهـای پزشـکی پیـشرفته مثـل دسـتگاه ،
MRIدسـتگاه سـونوگرافی وازکامپیوتر استفاده می کنند. درمراکز صنعتی برای کنترل دستگاه های کارخانجات و افزایش بهره وری از کامپیوتر و ربـاتهـا استفاده میگردد. دامنۀ استفاده از کامپیوترها آنقدر گسترش یافته است کـه امـروزه اکثـر خانـه هـا مجهـز بـه حـداقل یـک کامپیوتر میباشند. یکی ازموارد اصلی کاربرد کامپیوتر، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میباشد. درمراکـز عملـی پژوهـشی، بـا استفاده از سیستم های کامپیوتری و نرم افزارها و سختافزارهای مناسب، بسیاری از پروژه های تحقیقاتی انجام میشود.