دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل و متصل به یکدیگرند که باهم ارتباط داشته و تبادل اطلاعات می کنند. مستقل بودن کامپیوتر ها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود ونبود یکی بر دیگری تاثیر گذار نیست.متصل کامپیوترها یعنی از  طریق یک رسانه مانند کابل، فیبر نوری، ماهواره و… به هم متصل می باشند. دو شرط فوق شروط لازم برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری می باشد اما شرط کافی برای  تشکیل  یک شبکه کامپیوتری داشتن ارتباط و تبادل داده بین کامپیوتر هاست.

این جزوه تایپ شده آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری در ۲۷ فصل کامل در ۵۳۷ صفحه

آنچه در این کتاب آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری خواهید خواند :
مفاهیم شبکه های کامپیوتری
توپولوژی های شبکه
انوع تجهیزات شبکه
شبکه های PtPو SB
راه اندازی شبکه Work Group
Server
ویندوز
مفاهیم Domainو راه اندازی آن
Group Policy
نقش ها و سرویس های ویندوز سرور