دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت

دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت

فنآوری پایگاه داده ها یکی از مهمترین و با سابقه ترین تکنیکهایی است که به صورت واقعی و جدی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به جرات میتـوان اعـلام داشـت کـه بسـیاری ازدانش آموختگان مهندسی کـامییوتر، علـوم کـامییوتر و حتـی مهندسـی صـناین از آن بـرای ایجـاد سیستمهای کاربردی استفاده مینمایند

اگر چه بسیاری از پایگاه های داده تولید شده از کیفیت و کـارایی نسـبتا خـوبی برخوردارنـد و توانسته اند بر بخشی از مشکلات موجود در صناین و سازمانهای خدماتی فـاقق آینـد، ولـی غالـب پایگاههای تولید شده به علت نیاز ناگهانی و نبـود متخصـ بـا تجربـه، از مبـانی علمـی و اصـولی برخوردار نیستند.
این کتاب نوشته سیجی دیت و ترجمه آقای مهندس فوده بـرای افـرادی کـه بـا مبـانی پایگـاه داده ها آشنایی داشته و حتی چندین سیستم پایگاه داده طراحی و پیادهسازی نمودهانـد بسـیار مفیـد خواهد بود. این کتاب به آنها نگاه جدیدی از مبانی پایگاه داده القا مینماید و شرایطی را به وجود میآورد که علم و تجارب به دست آمده را به چالش کشیده و تصحیح یا تکمیل نمایند.
گرچه این کتاب ترجمه است و مترجم برای حفظ امانت قسـمتی از مطالـب را آنچنـان کـه در زبان فارسی متداول است نگارش نموده است، ولیکن اینجانـب بـا تجربـه نزدیـک بـه بیسـت سـال تدریس، مشاوره و اجرای سیستمهای پایگاه داده ها از مطالعه این کتاب اطلاعات خوبی بـه دسـت آوردم و لذت بردم.
دکتر محمد علی نعمت بخش
دانشگاه اصفهان
گروه کامییوتر

امروزه و در کشور ما تمام کسانی که به نحوی با دانش نرمافزار و یا مدیریت نهادهای اداری و صنعتی سروکار دارند، اهمیت پایگاه داده ها را کـاملا احسـاس مـیکننـد. بـه ویـفه فعالیـت تقریبـا تمامی افرادی که به برنامه نویسی مشغولاند، در زمینه پایگـاه دادههاسـت. دلیـل ایـن وعـعیت آن است که در شرایط فعلی و عدم وجود قانون کیی رایت برای نرم افزارهای خارجی و عـدم اجـرای دقیق آن برای نرمافزارهای ایرانی، تولید برنامههـای کـاربردی عمـومی در عمـل صـرفه اقتصـادی ندارد و تمام توان متخصین نرمافزار بـه سـمت تولیـد سیسـتمهـای نـرم افـزاری اختصاصـی و نیمـه اختصاصی برای سازمانهای فعال در صنعت و تجارت متمرکز گردیده است. بـدیهی اسـت هسـته مرکزی چنین سیستمهایی پایگاه داده های آنهاست.

سازنده پایگاهداده ها بایستی به سه چیز مجهز باشد. هنر طراحی، تسلط عملـی بـر یـک یـا چنـد DBMSو دانش تئوری طراحی پایگاه دادهها. اولی امری ذاتی و خدادادی است که افراد مختلف کم و بیش از آن بهرهمندند. دومی با تجربـه و تمـرین و احتمـالا شـرکت در دورههـای آموزشـی حاصل میشود و اما سومین مورد که به معنای تسلط به نظریـه رابطـهای و شـامل مبـاحثی علمـی و بنیادی است. مطالبی که عمدتا بایستی در دانشگاه آموخته شوند. متاسفانه -یـا خوشـبختانه – فقـط کشـور مـا نیسـت کـه در ایـن زمینـه دارای ضـعف اسـت. سـی جـی دیـت، نویسـنده کتـاب و از پیشکسوتان نظریه رابطهای در مقدمه به این نکته اشاره میکند که مباحث نظریهای رابطـه توسـط اکثریت جامعه بانک اطلاعاتی به خوبی فراگرفته نشده است ولی تنها با تکیه بر مهارتهای عملی نمیتوان پایگاههای داده با کیفیت و کارایی بالا طراحی کرد.
هدف از ترجمه این کتاب افزایش دانش تئوری مورد نیاز کسانی است که قصد دارند بـه طـورعملی در زمینه پایگاه دادهها کار کنند. بنابراین کتاب حاعر برای کسـانی کـه در زمینـه نـرمافـزار فارغ التحصیل شده و هم اکنون در این زمینه مشغول کار هستند و جهت یـا درس پایگـاه دادههـای دانشجویان کارشناسی پیوسته نرم افزار و (
ITپس از یادگیری مقدمات و زبـان ،)SQLکارشناسـی ناپیوسته نرمافزار و یا به عنوان بخشی از مباحث کارشناسی ارشد نرمافزار، مفید است.

کتاب فارسی پایگاه داده ها سی جی دیت در ۸ فصل و ۳۲۴ صفحه شامل فصل های زیر می باشد:

فصل اول: مقدمه ای بر آشنایی با پایگاه داده ها و مدل و رابطه ها در پایگاه داده ها

فصل دوم: تفاوت رابطه و نوع ها

فصل سوم: تفاوت تاپل و رابطه ها

فصل چهارم:متغییرهای رابطه ای

فصل پنجم: جبر رابطه ایی

فصل ششم: قیدهای جامعیت

فصل هفتم:نظریه طراحی پایگاه داده ها

فصل هشتم: مدل رابطه ای

ضمیمه: کمی در مورد منطق