دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری۹۷

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری۹۷

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97کنکوریهای ۹۷ !
خداقوت ??
امیدوارم حالتون عالی باشه و دلتون شاد باشه و از نتیجه ی آزمونتون راضی باشین ❤️
دفترچه سوالات و پاسخنامه همه گروه های آزمایشی به محض انتشار در این صفحه قرار میگیرن ?
ما رو دنبال کنید
مکتبستان ، تیم بزرگ دکتر کاویانی همراه شماست ?

 

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری۹۷

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

– مقدمه و نکات مهم- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو- کارنامه نتایج علمی (اولیه)

– گزینش دانشجو

– انتخاب رشته

به محض انتشار قرار می گیرد
– جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به محض انتشار قرار می گیرد

پیوست ها:۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی ۲- شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای شرکت در رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

۳- جداول شهریه های دوره ها و دانشگا ههای مختلف

۴- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

۵- جداول نام واحدها و مراکز دانشگاه های پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد

۶- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

به محض انتشار قرار می گیرد
گروه آزمایشی علوم تجربی

– مقدمه و نکات مهم- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو- کارنامه نتایج علمی (اولیه)

– گزینش دانشجو

به محض انتشار قرار می گیرد
– جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی به محض انتشار قرار می گیرد

پیوست ها:

۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی

۲- شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای شرکت در رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

۳- جداول شهریه های دوره ها و دانشگاه های مختلف

۴- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

۵- جداول نام واحدها و مراکز دانشگاه های پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد

۶- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

به محض انتشار قرار می گیرد
گروه آزمایشی علوم انسانی

– مقدمه و نکات مهم- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو- کارنامه نتایج علمی (اولیه)

– گزینش دانشجو

-انتخاب رشته

به محض انتشار قرار می گیرد
– جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی به محض انتشار قرار می گیرد

پیوست ها:

۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی

.۲- شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای شرکت در رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

۳- جداول شهریه های دوره ها و دانشگاه های مختلف

۴- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

۵- جداول نام واحدها و مراکز دانشگاه های پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد

۶- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

به محض انتشار قرار می گیرد

گروه آزمایشی هنر و

زبانهای خارجی

– مقدمه و نکات مهم- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو- کارنامه نتایج علمی (اولیه)

– گزینش دانشجو

– انتخاب رشته

به محض انتشار قرار می گیرد
– جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر به محض انتشار قرار می گیرد
– جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی به محض انتشار قرار می گیرد

پیوست ها:

۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی

۲- شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای شرکت در رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

۳- جداول شهریه های دوره ها و دانشگاه های مختلف

۴- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

۵- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد

۶- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

به محض انتشار قرار می گیرد

The post دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری۹۷ appeared first on مکتبستان.