مفاهیم شبکه های کامپیوتر

اسـتفاده از شـبکه هـای کـامپیوتری در چنـدین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نمـوده انـد . هـر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیـر سـاختها بـه درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود. در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:
-برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟
-چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟
-هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟
– انتظار کاربران از شبکه چیست ؟
– آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟
-چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟
بطـور کـلی قبـل از طـراحی فیـزیکی یـک شـبکه کـامپیوتری ، ابتـدا بـاید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانـه چـرا قصـد ایجـاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سـرعت شـبکه واز همـه مهمتـر مسـائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شدهاست پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری کند. ایـن مطـلب در اصـل بعنـوان یـک پـروژه کارشناسـی ارشـد در زمینـه آسـان سـازی مفهومهـای شـبکه برای دانشجویان در دانشگاه تهران در سال ١٣٨٢اجرا شد.

شبکه کامپیوتری چیست ؟
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند کـه بطـور مسـتقیم بمنظـور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع (Source) گویند. در ایـن تشـریک مسـاعی بـا توجـه بـه نـوع پیکـربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد