چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟

چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟

چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟

⭕ چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟ 😔
چرا پیشرفت چندانی ندارم ؟؟

🔰 دکتر برزگر از مشاورین ارشد مکتبستان پاسخ میدهند 😎

 

The post چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟ appeared first on مکتبستان.